КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ
м.Кропивницький
вул. В. Чміленка 87/48 офіс 13
(0522) 27 47 61
ffko@meta.ua
Колективні члени

ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦІЇ

згідно Статуту Громадської спілки "Кіровоградська обласна федерація футболу"

затвердженого установчими зборами 19 грудня 2017 року.

Стаття 6. Членство в Федерації

 1. Членство в Федерації відкрите для осіб, що відповідають вимогам Статуту. Члени Федерації поділяються на постійних та асоційованих.
 2. Постійними членами Федерації можуть бути юридичні особи приватного права – районні та міські обласного підпорядкування громадські об’єднання з місцезнаходженням в межах Території діяльності, що здійснюють діяльність, пов’язану з футболом, на Території діяльності, поділяють мету і напрями діяльності Федерації, ФФУ та бажають сприяти їх діяльності (надалі – районні та міські обласного підпорядкування федерації футболу).
 3. Асоційованими членами Федерації можуть бути всі інші юридичні особи приватного права з місцезнаходженням в межах території Кіровоградської області, що задіяні у сфері футболу, поділяють мету і напрями діяльності Федерації, ФФУ та бажають сприяти їм.
 4. У кожному районі та місті обласного підпорядкування в межах Території діяльності може існувати тільки один постійний член Федерації – районна та міська обласного підпорядкування федерації футболу. Постійні члени Федерації мають повноваження з розвитку футболу у відповідному районі чи місті обласного підпорядкування в межах Території діяльності, делеговані їм місцевим органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування з питань фізичної культури і спорту чи Федерацією.
 5. Постійні члени Федерації діють з метою практичного втілення у відповідних районах та містах обласного підпорядкування статутних цілей і завдань Федерації.
 6. Постійних членів Федерації – районну та міську обласного підпорядкування федерації очолює Голова, обраний демократичним шляхом.
 7. Постійні члени Федерації, яким Федерація делегувала частку своїх повноважень, підзвітні і підконтрольні Федерації у межах цих повноважень, погоджують з Федерацією статутні та регламентні документи і календарі змагань з футболу.
 8. У діяльності Федерації також можуть брати участь інші юридичні особи приватного права, зокрема професіональні футбольні клуби (команди, що є учасниками офіційних всеукраїнських змагань з футболу серед професіональних клубів та знаходяться в межах території Кіровоградської області), які задіяні у сфері футболу і поділяють мету та статутні завдання Федерації.

Стаття 7. Порядок прийому у члени Федерації

 1. Особа, що відповідає вимогам статті 6 Статуту та бажає стати членом Федерації, подає Федерації письмову заяву про надання членства. Заява повинна містити найменування кандидата, його місцезнаходження та юридичний статус, рішення про вступ до Федерації та форми участі у футбольній діяльності, відомості про осіб (органи), уповноважених діяти від імені кандидата без довіреності, про склад і засади формування керівних органів, відомості про членство в інших спортивних об’єднаннях, згоду дотримуватися Статуту Федерації, ФФУ, їх регламентів, рішень, директив та визнання їх виключної компетенції і юрисдикції.
 2. До заяви додаються копії установчих документів.
 3. Федерація може вимагати від кандидата у члени Федерації іншу інформацію (документи) про його структуру та спортивну інфраструктуру (наявність спортивних споруд, обладнання та умов для гри в футбол) тощо.
 4. Виконавчий комітет розглядає документи, надані кандидатом у члени Федерації, та передає на розгляд Конференції подану заяву разом зі своїм висновком та рекомендацією прийняти чи відмовити у прийняті кандидата до членів Федерації.
 5. Протягом роботи Конференції, на якій має розглядатися питання прийняття кандидата до членів Федерації, кандидат може через своїх представників, представництво яких оформлено відповідно до законодавства, виступити в підтримку своєї заяви. Під час обговорення заяви іншими членами Федерації і проведення голосування із зазначеного питання ці представники мають залишити приміщення, де відбувається Конференція. У разі ухвалення позитивного рішення, представникам члена, щойно прийнятого до Федерації, дозволяється брати участь у подальшій роботі Конференції в якості запрошених.
 6. У період між Конференціями Виконавчий комітет може надати кандидату тимчасове асоційоване членство. Остаточне рішення про членство приймає найближча Конференція.

Стаття 8. Права та обов’язки членів Федерації

 1. 1. Члени Федерації користуються правами, передбаченими Статутом, регламентами та рішеннями, прийнятими Федерацією відповідно до нього, а саме:
  • Брати участь в обранні органів управління Федерації, висувати кандидатури, бути обраними до складу органів Федерації;
  • Брати участь в управлінні Федерації через своїх представників, обраних до органів Федерації;
  • Отримувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності Федерації;
  • Вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності Федерації;
  • Брати участь у спортивних, навчальних, методичних заходах, семінарах та конференціях;
  • Користуватися підтримкою Федерації у діяльності, що відповідає статутній меті Федерації;
  • Користуватись правовим та соціальним захистом своїх прав і законних інтересів з боку Федерації;
  • Висувати кандидатури на обрання Голови Федерації та інших органів управління Федерації;
  • Вийти із складу членів Федерації.
 2. Члени Федерації зобов’язані:
  • Визнавати виключну компетенцію Федерації і ФФУ щодо розвитку футболу на Території діяльності та за її межами, проведення змагань з футболу та дисциплінарної юрисдикції;
  • Активно сприяти розвитку футболу та Території діяльності, реалізації політики Федерації у сфері футболу, налагодженню дружніх стосунків між особами, організаціями, колективами, що діють у зазначеній сфері;
  • Співпрацювати з Федерацією та ФФУ з усіх питань розвитку футболу у регіоні;
  • Підтримувати авторитет Федерації, не чинити дій або бездіяльності, що суперечать статутним цілям Федерації, ФФУ, УЄФА та ФІФА чи підривають їх престиж;
  • Дотримуватись Статуту та Регламентних документів, ухвалених органами управління Федерації в межах їх компетенції, визнавати та дотримуватись статутів, директив, інших регламентних та нормативних документів ФФУ, УЄФА та ФІФА, виконувати директиви та рішення їх органів, Правила гри;
  • Забезпечувати дотримання Статутів і Регламентних документів Федерації, регламентних та нормативних документів ФФУ, УЄФА та ФІФА усіма особами, які є їх членами, та виконання дисциплінарних санкцій відповідно до рішень органів здійснення футбольного правосуддя Федерації, ФФУ, УЄФА та ФІФА;
  • Виконувати рішення, прийняті органами управління Федерації, дотримуватися принципів поваги, чесності, справедливості та принципу чесної гри;
  • Дотримуватися дисциплінарних вимог та правил вирішення суперечливих питань, передбачених статутними та регламентними документами Федерації, ФФУ, УЄФА та ФІФА;
  • Визнавати виключну компетенцію та юрисдикцію органів здійснення футбольного правосуддя Федерації, ФФУ, УЄФА та ФІФА щодо вирішення всіх спорів, пов’язаних із діяльністю у футболі;
  • Організовувати, проводити чи брати участь тільки у змаганнях, що проводяться чи визнаються Федерацією, ФФУ, УЄФА та ФІФА відповідно до їх регламентних документів та рішень;
  • Забезпечувати відповідність своїх статутних і регламентних документів вимогам статутів та регламентних документів Федерації, ФФУ, УЄФА та ФІФА та повідомляти Федерацію про внесені зміни до них;
  • Своєчасно сплачувати внески, якщо такі встановлені;
  • Звітувати Федерації про виконання делегованих повноважень у футболі в порядку, за формами та в строки, встановлені Федерацією.

Стаття 9. Вихід зі складу Федерації, припинення членства, виключення члена

 1. Кожен член Федерації має право добровільно у будь-який час припинити членство у Федерації за своєю ініціативою шляхом подання відповідної заяви до Федерації. В цьому випадку членство в Федерації припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень Федерації.
 2. У разі припинення організації, що є членом Федерації, її членство в Федерації вважається припиненим з моменту державної реєстрації припинення.
 3. Конференція може виключити членаіз Федерації у випадку:
  • Невиконання своїх обов’язків члена Федерації або своїх зобов’язань перед Федерацією, невиконання рішень органів управління Федерації, в тому числі несвоєчасної сплати членського внеску;
  • Порушення статутів, директив, інших регламентних та нормативних документів або рішень Федерації, ФФУ, УЄФА або ФІФА;
  • Втрати статусу районної чи міста обласного підпорядкування федерації, що представляє футбол на відповідній території;
  • Втрати статусу учасника змагань з футболу серед команд професіональних клубів;
  • Втрати повноважень з розвитку футболу у відповідному місті чи районі області в межах Території діяльності, делегованих місцевим органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування з питань фізичної культури і спорту та/чи Федерацією або іншими уповноваженими органами та особами;
  • Втрати футбольного спрямування у її діяльності.
 4. Член Федерації повинен виконати всі свої зобов’язання перед Федерацією до моменту припинення свого членства.
 5. Рішення про виключення члена Федерації вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше ніж 3/4 делегатів, присутніх на Конференції.

Стаття 10. Призупинення членства

 1. Якщо член Федерації припустився порушення статутів, регламентів або рішень Федерації, ФФУ, УЄФА або ФІФА, Виконавчий комітет має право призупинити його членство не менш ніж 2/3 голосів від загальної кількості членів Виконавчого комітету. Таке рішення набирає чинності з моменту його прийняття. З моменту призупинення членства такий член позбавляється всіх прав члена Федерації, за виключенням права бути присутнім на Конференції, на якій розглядатиметься питання про його виключення із Федерації, та висловлення своєї думки під час розгляду цього питання, проте продовжує виконувати всі обов’язки постійного чи асоційованого члена Федерації до остаточного вирішення питання про його членство у Федерації. Всі провадження, відкриті органами здійснення футбольного правосуддя Федерації стосовно члена, членство якого у Федерації призупинено, мають бути завершені до проведення Конференції, на якій розглядатиметься питання про його членство у Федерації.
 2. Питання призупинення членства передається на розгляд найближчої Конференції, яка приймає рішення про виключення члена, скасування або продовження призупинення його членства. Якщо Конференція не розглядає це питання, призупинення членства скасовується

Стаття 11. Почесне членство

 1. За пропозицією Виконавчого комітету або Голови Федерації, Конференція Федерації може присвоїти звання Почесного члена Федерації будь-якій особі, яка має визначні заслуги перед футболом на Території діяльності.
 2. Почесні члени Федерації можуть відвідувати засідання Конференції та Виконавчого комітету, маючи дорадчі повноваження, але без права голосу.